MOBBING

Vi kan se det som mobbing når en person gjentatte ganger eller regelmessig og over tid, blir utsatt for krenkende/sårende/nedverdigende handlinger -som han ikke er i stand til å forsvare seg mot.

Noen blir utsatt for mobbing uten å ha gjort noe som helst. Det kan f.eks. være nok at ofrene er ansatte med lav innflytelse, tilhører en bestemt minoritetsgruppe, eller kommer fra ulik etnisk opprinnelse.

En uløst konflikt mellom to eller flere parter på arbeidsplassen kan utarte seg til langvarig mobbing. Her handler det mer om partene som personer fremfor konfliktens opprinnelige innhold. Partenes negative følelser for hverandre forsterkes ettersom konflikten får utvikle seg.

Når en konfrontasjon eller konflikt ikke håndteres på et tidlig stadium, er det ikke uvanlig at mobbing oppstår som en måte å holde konflikten unna på. I tillegg kan langvarig stress og psykisk press, omstillinger og utrygghet, lederproblemer og dårlig miljø der mistenksomhet, ryktespredning og mistillit har satt seg i veggene – også være grobunner for mobbesituasjoner.

I vårt arbeidsmiljø må vi nok til en viss grad bare akseptere at det iblant oppstår konflikter og konfrontasjoner. Når konflikten utvikler seg til å fortone seg helt uten gjensidig respekt der en eller flere personer utsettes for handlinger som har til hensikt å skade eller tilintetgjøre, går konflikten over til mobbing som ikke kan aksepteres og som det må gripes fatt i.

Eksempler på noen mobbehandlinger:

 • Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon

 • Sårende bemerkninger

 • At en mister ansvar og arbeidsoppgaver

 • Stenges ute fra det sosiale og faglige fellesskap

 • Latterliggjøring eller kritikk av privatlivet

 • Fysiske overgrep og trusler

 • Nedvurdering av arbeidsoppgaver/arbeidsinnsats og kompetanse

 • Taushet og å bli oversett

 • Frekke vittigheter og vitser om ens person

 • Uønskede berøringer

 • Vi ser også at teknologien åpner for en ny og enklere måte å mobbe på, med trusler og sjikanering som sendes via internett og mobil. En slipper å se offeret i øynene, og mobbingen kan derfor utarte seg grovere og mer støtende.


Noen reaksjoner som kan oppstå som følge av mobbing:

 • Kroppslige reaksjoner som hodepine, mage/tarmproblemer, kvalme og eksemutbrudd. Smerter i brystet, svetting, tørr munn og hjertebank. Nakke/skulder/muskelsmerter, ryggbelastninger og utbrenthet.

 • Psykiske reaksjoner som engstelse, uro, nervøsitet, depresjon og manglende selvtillit, samt konsentrasjonsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.

 • Atferdsmessige reaksjoner som passivitet, rastløshet, søvnløshet, nedsatt arbeidsevne, isolasjon og sykemelding, ønske om å slutte.

Det er vanskelig å sette en standard for hva som er akseptabel oppførsel og ikke. Det som er akseptert på noen arbeidsplasser, kan oppfattes som mobbing på en annen arbeidsplass.

Det viktige er å ta utgangspunkt i personens oppfattelse av handlingene. Hver enkelt arbeidsplass må bestrebe seg på å utvikle en god organisasjonskultur med normer og verdier som aktivt motvirker mobbing. Bevisstgjøring på gode kjøreregler for elektronisk skikk og bruk, samt holde fokus på klare og synlige verdier og holdninger som formidles både i målsettinger, regler og i praktisk handling -dette for å bevare og opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Gå tilbake til startsiden
Les om: Personlig rådgiving


Ring eller SMS tlf 922 93 108 eller epost klinikk@emmasofia.org Om jeg er i møte når du ringer - så tar jeg kontakt snarlig.

Du kan avbestille din timeavtale via vår bookingside en virkedag før avtalen. Timeavtaler som avbestilles senere faktureres. Som privatpraktiserende psykolog i Oslo har jeg ingen refusjonsordning.